قانون فوق مشتمل برشصت و هفت ماده و پنجاه و هفت تبصره درجلسه روز یکشنبه بیست ونهم مهر ماه یکهزاروسیصدوشصت وسه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/8/1363به تایید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی  - اکبر هاشمی


تاریخچه:وزارت کشور قانون خدمت وظیفه عمومی که درجلسه روزیکشنبه 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/8/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 6469/1مورخ 12/8/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد نخست وزیر -میر حسین موسوی
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: خدمت وظیفه، سربازی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: