محمد رحمتی


تحصیلات
دکتری جزا و جرم شناسی
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
*کتب
مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق تالیف ........ 1391 نشر حقوقی سینا
نقد رویه قضایی در دعاوی حقوقی تالیف ......
مقالات و سخنرانی
1. اتانازی نسبت به فرد مبتلا به مرگ مغزی (ارائه پوستر) کنفرانس حقوق بیماران بین المللی جزیره کیش 1390
2. بررسی مرگ مغزی در فقه امامیه (سخنرانی) همایش فقه و مسائل مسحدثه ملی ساری 1391
3. بررسی وضعیت فرد مبتلا به مرگ مغزی (سخنرانی ) همایش طب و قضا ملی مشهد 1391
*مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی یا خارجی:
. Brain Death in Perspective of Islamic Jurisprudence (Shi'a Branch) Switzerland Research Park Journal ISI Febr 2014
Vol. 103 No. 2 Dr.Farahzadi0
1. بررسی مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق جزا مجله اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه تهران علمی پژوهشی 1390 / با همکاری علی اکبر فرحزادی
2. بررسی حیات نباتی از منظر حقوق کیفری مجله حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی 1391
3. تاثیر تغییر جنسیت زوجین در عقد نگاح مجله حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی 1391
4. ابعاد اخلاقی بکارگیری سلول های بنیادی جنینی مجله حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی 1391
5. بررسی پیوند اعضای مردگان مغزی مجله پیام آموزش علمی آموزشی 1390
6. نقد رویه قضایی در اخذ خسارت تاخیر تادیه در تسهیلات بانکی مجله پژوهش های حقوقی ISC 1390 / با همکاری ایوب میری
7. نقد رویه قضایی در پذیرش دعوای اعسار مجله حقوق خصوصی پردیس دانشگاه تهران علمی پژوهشی 1391 / با همکاری ایوب میری
8. بررسی جرم محاربه از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه مجله حقوق جزای پردیس دانشگاه تهران علمی پژوهشی 1391 / با همکاری دکتر علی اکبر فرحزادی / محمد امین ثابت سروستانی
9. بررسی پیوند اعضای مردگان مغزی مجله پیام آموزش علمی آموزشی 1390
10 . بررسی قاچاق انسان در اقتصاد جهانی (ترجمه) مجله تعالی حقوق (ترجمه) علمی ترویجی 1390
بررسی وضعیت زنان11.زندانی در زندان های نیویورک ( ترجمه) مجله اصلاح و تربیت علمی آموزشی 1391
*مقالات پذیرفته شده در همایش های علمی
1. نقد رویه عملی شرکت های لیزینگ خودرو در ارائه خدمات مجله تعالی حقوق علمی ترویجی
2. نقد رویه قضایی در دعوای الزام به تمکین زوجه مجله تعالی حقوق علمی ترویجی
3. پیشگیری از جرایم در حوزه بورس مجله تعالی حقوق علمی ترویجی
سوابق کاری
1. سابقه قضاوت در شعب دادیاری ، بازپرسی و اجرای احکام
2. عضو کمیته پیشگیری از جرم استان ایلام
3. مسئول آموزش ضابطین دادگستری در امور محوله در ایلام
4. مسئول آموزش کادر آموزشی اداره آموزش پرورش در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و روانگردان در مدارس ایلام