فاطمه عرب احمدی


تحصیلات
- دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی تهران - دانشگاه آزاد تهران مرکزی (مشغول به تحصیل)
- کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی تهران- دانشگاه آزاد تهران مرکزی
- کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی اصفهان – موسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
*مجلات:
1-"حقوق حیوانات از منظر فقه اسلامی"، فصلنامه فکر و نظر ، پاییز و زمستان 92
2-:"جایگاه حقوق حیوانات در منابع فقهی" ، فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی ، اسفند 92
3-"اقتصاد مقاومتی و راهبردهای اصلاح الگوی مصرف در گفتمان اسلامی" فصلنامه فکر و نظر ، پاییز و زمستان94
مقالات و سخنرانی
*همایش ها:
1-" جایگاه آب و بایسته های آن در فرهنگ قرآنی- اسلامی"، همایش آب ،انسان، زمین ، اصفهان1393
2-" مبانی رفتارهای حمایتگرانه در گفتمان اسلامی" ، همایش علمی رفتار حمایتگرانه در عصر جهانی شدن، تهران1393
3-" اصول توسعه پایدار در آموزه های اسلامی" کنفرانس بین المللی توسعه پایدارراهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری، تبریز 1393
4-" آموزه های اسلامی بهره وری از حیوانات و ضرورت آن در توسعه پایدار " ، کنفرانس بین المللی توسعه پایدارراهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری، تبریز 1393
5-" نگاهی به مبانی فقهی حریم رودخانه ها" ، دومین همایش آب،انسان، زمین،اصفهان 1394
6-" بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت مدنی دانشجویان پرستاری" ، دومین همایش ملی پرستاری،روان شناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم، همدان 1394
7-" مسئولیت مدنی دکتر داروساز در داروخانه از منظر فقه و حقوق " ، دومین همایش ملی پرستاری،روان شناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم، همدان 1394
8- واکاوی نظرات فقهی طهارت مسکرات"، کنگره بین المللی جامع حقوق ایران، تهران ،1394
9-" قاعده اقدام از منظر فقه و قانون" کنگره بین المللی جامع حقوق ایران، تهران ،1394
سوابق کاری
* دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با درجه عالی و نمره 20 با عنوان : حقوق حیوانات از دیدگاه فقه و قانون، دانشکده علوم انسانی
* رتبه اول رشته ی فقه و حقوق ورودی نیمسال اول ورودی 90-92
* عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
تالیف کتاب:
کتاب “حقوق حیوانات و بایسته های فقهی آن” ، انتشارات آرنا، سال 1392
کتاب “محیط زیست و بایسته های فقهی آن” ، انتشارات آرنا، سال 1393