محسن علیجانی


مجد سلیمان
تحصیلات
کارشناسی: حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد: حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
دکترا: حقوق خصوصی دانشگاه تهران1392
زمینه های پژوهش
تجارت بین الملل،ثبت و قراردادها
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
تحلیل اقتصادی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری خارجی
مقالات: سیگنالینگ در سرمایه گداری خارجی(مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی)
نقش مدیران شرکت های تجاری( در دست داوری مجله دادگستری)
مسئولیت مدنی قضات(در دست داوری مجله دادگستری)
سوابق کاری
پس از اخذ مدرک کارشناسی در آزمون ورودی کانون وکلا شرکت نموده با کسب رتبه 6 داردیبهشت ماه 1387 پروانه کارآموزی و اسفند 1388 پروانه وکالت پایه یک دریافت کرده است و از زمان کارآموزی مستمرا مشغول فعالیت میباشد ،مدتی به عنوان مشاور انعقاد قراردادیک شرکت خصوصی مشغول بوده است(1392). از سال 1393 تاکنون در دانشگاه آزاد شهر قدس دروس تجارت دوره کارشناسی تدریس می کند.