فیض الله جعفری


تحصیلات
کارشناسی حقوق دانشگاه بوعلی سینا
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
سوابق پژوهشی:
پایان نامه ها: پایان نامه کارشناسی ، ارشد: مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی به راهنمایی دکتر ایرج بابایی (دانشگاه تربیت مدرس) با امتیاز عالی و نمره 19/25
رساله دکتری: (مقر)در داوری تجاری جایگاه بین المللی، به راهنمایی دکتر محمدعلی بهمئی (دانشگاه شهید بهشتی)، با امتیاز عالی و نمره 19/5
پروژه:
موانع حقوقی سرمایه گذاری در ایران (بخش حل و فصل اختلافات)، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه
پروژه: اصلاح قانون مدنی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه (بخش تعارض قوانین) ( با پیشنهاد مواد قانونی)
پروژه :اصلاح قانون مدنی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه(بخش مسؤولیت مدنی) ( با پیشنهاد مواد قانونی)
پروژه: اصلاح قانون مدنی (بخش قواعد عمومی قراردادها) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه (با پیشنهاد مواد قانونی)
مقالات و سخنرانی
مقاله: حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی ، مجله پژوهشهای حقوقی شهر دانش،
مقاله :ماهیت و مبنای مسؤولیت مدنی متصدیان حمل و نقل (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی)، مجله پژوهشهای حقوقی شهر دانش،
مقاله: نظم عمومی در حقوق اروپا (ترجمه)، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،
مقاله: تحقق رؤیا: داوری خودآیین (ترجمه)، مجله حقوقی بینالمللی، مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری،
مقاله: رویه قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال شده در محل صدور، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژهنامه شماره ،مجله علوم انسانی و هنر ،
مقاله: تکلیف دادگاه در ارجاع طرفین به داوری: اثر منفی موافقتنامه داوری . پژوهشگاه علوم انسانی،
مقاله: آشنایی با قرارداد آتی در بورس، مجله پژوهش علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا،
سوابق کاری
سازمان- بخش مربوطه -سمت:
دانشگاه بوعلی سینا- هیأت علمی- گروه حقوق
کانون وکلای دادگستری مرکز -وکیل پایه یک دادگستری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اداره کل حقوقی - کارشناس حقوقی وزارتخانه
قوه قضاییه -معاونت حقوقی و توسعه قضایی -پژوهشگر و عضو کمیسیون قوانین مدنی
شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) - معاونت حقوقی و امورقراردادها قراردادها -مشاور و کارشناس حقوقی
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران - کمیسیون حقوقی- مشاور حقوقی
شرکت صنایع پنتان شیمی -مشاور مدیر عامل -مشاور حقوقی
شرکت مهندسی بدر سیستم-مشاور عامل - مشاور حقوقی
شرکت صنعتی توربیندار-مشاور مدیر عامل- مشاور حقوقی


سوابق آموزشی: تدریس حقوق تجارت بین الملل، داوری تجاری بین المللی، حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی،
در: دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات همدان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
دانشگاه پیام نور تهران
دوره ، - تدریس حقوق تجارت و حقوق مدنی های کاربردی اسناد تجاری، حقوق شرکتها و حقوق قراردادها تاکنون،
در مراکز ذیل: جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی
قرارگاه سازندگی خاتماأنبیاء