چارجوب های حقوقی-قضایی مختلفی است که کشورهای دنیا به تناسب وضعیت خود برای مقابله با پدیده شوم فساد مالی اعم از اداری و سیاسی به کار بسته اند . این کتاب یکی از مهم ترین منابع برای مطالعه تطبیقی جنبه های حقوقی عملکرد دولت ها و ابتکارات بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است  که با بررسی گزیده مهم ترین اقداماتی که تا زمان تالیف کتاب 1999 به ابتکار کشورها و سازمان بین المللی جهانی و منطقه ای در سطوح ملی و بین المللی اتخاذ و  به کار گرقته شده است... 

 

انتشارات : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی  

 

دفتر مطالعات سیاسی 

  • پیشگفتار 7
  • چکیده 9
  • مقدمه 13
  • اقداماتی که به محیطی عاری از فساد می انجامد ( رویکرد بازدارنده ) 19
  • چارچوب های حقوقی مقابله با فساد ( رویکرد ترمیمی ) 67
  • کوشش های بین المللی برای مقابله با فساد 109
  • نتیجه گیری 129
  • پانوشت 131
قیمت:
رایگان
دانلود