با توجه به پذیرش رویکرد جدید به اقتصاد بازار و خصوصی سازی ، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی پژوهشی به جایگاه قوانین مربوط به شرکت در بازار سرمایه در کنار آغاز حرکت نوین در اقتصاد برای خصوصی سازی ، توجهی جدی کرده است . کتاب حاضر با رویکردی نقادانه نسبت به قوانین موضوعه تجاری و کندو کاو نسبت به مبانی نظری این قوانین در پرتو مبانی نظری اقتصادی غالب ددر خاستگاه خارجی و نیز جهان بینی بومی و اسلامی در ایران تدوین شده است .

 • سخن ناشر 1
 • مقدمه 3
 • فصل اول: تجربه و مبانی فلسفی و اقتصادی خصوصی سازی 11
 • فصل دوم: زیر ساخت های حقوقی خصوصی سازی و توسعه نهاد های اقتصادی 29
 • فصل سوم: رابطه خصوصی سازی و بازار بورس: تاریخچه ، تحولات ، چارچوب های حقوقی انواع بازار سرمایه 77
 • فصل چهارم: خطرات خصوصی سازی ، کاستی های نظام سرمایه داری و ناکارآمدی زیر ساخت های حقوقی آن 93
 • فصل پنجم: ظهور حقوق اقتصادی 113
 • فصل ششم: روش های ایجاد هماهنگی بین سیاست تقویت شرکت های تعاونی و مبانی حقوق بازار اوراق بهادار 157
 • فصل هفتم: تعارض حقوق عمومی بازار اوراق بهادار و حقوق رقابت 175
 • فصل هشتم: نتیجه 209
 • منابع و مآخذ 227
قیمت:
رایگان
دانلود