نویسنده: غلامرضا پیوندی
ناشر:

مقاله حاضر خلاصه رساله ای است که با راهنمایی آقای دکتر جعفر کوشا در دانشگاه مفید توسط غلامرضا پیوندی دفاع شده است . 

جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است .اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانون گذاری عادی برای تعیین حدود و ثغور ، شرایط و موضوعات مرتبط با آن ، تاکنون قانونی در این رابطه از تصویب قوه مقننه نگذشته است  .

لذا جهت بستر سازی برای تصویب قانونی جامع و کامل ، در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاه های مختلف همراه با تعریف پیشنهادی و اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت سیاسی هستند ( مانند جرایم علیه امنیت خارجی ) ولی از رژیم ارفاقی استثناء شده اند مطرح گردیده است . 

قیمت:
رایگان
دانلود