هدف از نگارش این مقاله مطالعه ی چگونگی مواجهه  ی قراردادهای نفتی با موضوع محیط زیست است . در این راستا ، با نگاهی به سابقه ی قراردادهای نفتی از زمان امتیازات سنتی ( تا اواسط قرن بیستم )ملاحه شد که در قراردادهایی که این دوره مسئله محیط زیست مطرح نبوده و تنها یک مورد از امتیازات به موضوع پرداخته بود که آن نیز ناقص بود و ساز و کار مشخص نداشت . با این حال مطالعه ی الگوهای مختلف قراردادی نشان می دهد که مقررات مندرج در قراردادها غالبا کلی و مبهم است . و در موارد زیادی توانایی تحمیل تکالیف مشخص قابل اجرایی بر شرکت های سرمایه گذار ندارند. 

قیمت:
رایگان
دانلود