ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است؛ اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. به نظر می رسد ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و توجه به مصادیق عسر و حرج در اقوام و فرهنگ های مخنلف در ایران، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.و....

نویسنده گان:

1-علی پاشاه خانی زاده
2-دکتر مهشیدالسادات طبایی

 • چکیده ٢
 • مقدمه ٣
 • سوالات و فرضیه های تحقیق ٤
 • سؤالات تحقیق ٤
 • فرضیههای تحقیق ٤
 • اهداف تحقیق ٥
 • بیان مسئله ٥
 • نوع طلاق ناشی ازعسروحرج زوجه ٦
 • مفهوم عسر و حرج ورویه ی قضایی ٧
 • دلایل قاعده نفی عسر و حرج ٨
 • شرایط و محدوده اعمال ماده 1130 قانون مدنی ٩
 • اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی ١١
 • مصادیق عسر و حرج زوجه و ضمانت اجرای آن ١١
 • روش تحقیق ١٢
 • جامعه آماری ١٣
 • نمونه آماری ١٣
 • روش نمونه گیری ١٣
 • روش جمع آوری اطلاعات ١٤
 • الف- بررسی کتابخانه ای ١٤
 • ب- تهیه پرسش نامه با هدف ارزیابی ١٤
 • روش اجرا ١٤
 • روش آماری ١٥
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ١٥
 • آمار توصیفی متغیرها ١٥
 • آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه ١٦
 • آمار استنباطی ٢١
 • نتیجه گیری ٢١
 • محدودیت های پژوهش ٢٥
 • پیشنهادات تحقیق ٢٥
 • راهبردی مبتنی بر یافته های تحقیق ٢٦
 • راهبردی به پژوهشگران آینده ٢٦
 • منابع 26
قیمت:
رایگان
دانلود