کتاب قانون معادن در ایرانی کتابی است که حاوی قانون معادن و دیگر آیین نامه ها در نظام مهندسی و اساسنامه ها در فعالیت های معدنی است ...

گردآورنده : مرتضی ناروئی 

  • قانون معادن 1
  • آیین نامه اجرایی قانون معادن 16
  • قانون ایمنی در معادن 38
  • آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی معدن 107
  • قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 147
  • اساستامه سازمان زمین شناسی کشور 165
  • اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 168
  • اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی 173
قیمت:
رایگان
دانلود