انتشارات : موسسه فرهنگی و هنری دانش پذیر 

کتاب شرح لمعه دمشقیه تالیف فقیه نامدار شیعه مرحوم ( زین الدین الجبعی العاملی ) که شرحی بر کتاب گران سنگ ( اللمعه الدمشقیه ) تالیف مرحوم ( محمد بن جمال الدین مکی العاملی 9 می باشد . با اینکه به عنوان متن درسی و آموزشی در رشته فقه و حقوق و در حوزه های علمیه قرار دارد اما آنطور که باید مطالع دقیق و عمیق صورت نگرفته و مورد شناسایی جامعه فقهی و حقوقی قرار نگرفته است . نگارنده این کتاب با هدف تطبیق متون فقهی با قوانین موضوعه و حقوقی عرفی و ترجمه و شرحی ساده و روان بر لمعه دمشقیه ، این مجموعه را در اختیار پژوهش گران قرار میدهد... 

  • باب دین 5
  • باب رهن 43
  • حجر و ورشکستگی 105
  • ضمان 123
  • حواله 149
  • کفالت 165
  • صلح 185
قیمت:
رایگان
دانلود