نویسنده:
ناشر:

نویسنده: مهندس سید صادق کاشانی 

دفتر مطالعات انرژی، صنایع و معادن 

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

کتاب حاضر پژوهشی در زمینه ی تجربیات ایران در انجام پروژه های بالادستی نفت و گاز است که بسیاری از مسائل حقوقی موجود در زمینه ی نفت و گاز و عملکرد دولت ها در طول صد سال اخیر را در این باره بررسی میکند . از مباحث حقوقی مطرح شده می توان به بررسی رژیم حقوقی مالکیت بر منابع نفت و گاز ،مشارکت های مدنی و تجاری اشاره کرد و مهم ترین بحث ارائه شده را ساختار قانونی بهره برداری از ذخایر نفت و گاز ایران بیان کرد... 

 • سخن ناشر 1
 • مقدمه 2
 • بخش اول: ساختار انجام پروژه های بالادستی در جهان 7
 • فصل اول: رژیم حقوقی مالکیت بر منابع نفت و گاز 9
 • فصل دوم: صنعت نفت و گاز ، دولت ها ، شرکت نفتی و پیمان کاران 17
 • فصل سوم: پروژه های بالادستی نفت و گاز 57
 • فصل چهارم: عملکرد کشورهای نفت خیز در توسعه میادین نفت و گاز 75
 • بخش دوم: ساختار انجام پروژه های نفت و گاز 89
 • فصل پنجم: اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز 93
 • فصل ششم: نقد و بررسی قانون نفت ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، ساختار شرکت ملی ایران 113
 • بخش سوم: رویکرد انجام پروژه های بالادستی به وسیله شرکت ملی نفت و ایران ( مطالعه موردی ، پارس جنوبی ) 149
 • فصل هفتم : رویکرد انجام پروژه و مفهوم روش انتخاب 151
 • فصل هشتم : مطالعه موردی ، میدان گازی پارس جنوبی 173
 • فصل نهم : تحلیل رویکرد های به کار رفته در پارس جنوبی 227
 • پیوست 1 : مصاحبه ها 281
 • پیوست 2 : قانون قراردادهای بین کشورهای منطقه ی خلیج فارس و شرکت های نفتی درباره تعیین بهای نفت خام 311
 • پیوست 3 : قرارداد بین کشورهای منطقه خلیج فارس و شرکت های نفتی درباره تعیین بهای نفت خام 312
 • پیوست 4 : نمونه ساختار مرسوم شرکت های نفتی 315
 • منابع و مآخذ : 317
قیمت:
رایگان
دانلود