از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است, وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم, اهدای تخمک و اهدای جنین ( کودکان آزمایشگاهی), ارث جنینهای منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانی است که نطفه ی آنها پس از وفات صاحب اسپرم و یا تخمک منعقد شده است.و این که آیا باید برای جنین مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینی از ترکه مورث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محدوده ی زمانی آن چقدر است؟ و...

 

این کتاب در فصلنامه اندیشه های حقوقی منتشر شده است.

  • 1-مقدمه.................................................................................37
  • 2-وضعیت ارث کودکان آزمایشگاهی.....................................38
  • 3-وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعداز وفات صاحب اسپرم......47
  • 4-نظر برگزیده..........................................................................52
  • 5-وضعیت ارث جنین منجمد شده...........................................53
  • 6-نتیجه...................................................................................58
  • 7-منابع و ماخذ.......................................................................60
قیمت:
رایگان
دانلود