- مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. ( رک . قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371و تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص 1358) مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد (مصوب 20/1/1314) 1. برای استفاده از این اختیار ، شوهر باید از دادگاه عمومی گواهی عدم امکان سا زش بگیرد و گرفتن این گواهی مستلزم ارجاع به داوری است . برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی نیز لازم است مهر و نفقه و جهیز زن پرداخته شده باشد ( تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق) 2. اطلاق ماده واحده درباره لزوم طرح دعوای طلاق در دادگاه مدنی شامل موردی هم که دو طرف در این باره توافق دارند می شود . بنابراین ، بخش اخیر تبصره 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص درباره طلاق به توافق نسخ ضمنی شده است . 3. از لحن قانون طلاق 1371 چنین بر می آید که لزوم رجوع به دادگاه مدنی خاص پیش از طلاق از قواعد مربوط به نظم عمومی است و با توافق نمی توان به آن تجاوز کرد. با وجود این ؛ صحت و بطلان طلاقی که بدون گواهی عدم امکان سازش واقع می شود هنوز مورد تردید است و گمان نمی رود دادگاه مدنی به بطلان طلاق نظر بدهد .

تبصره:

  1. زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)،(1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

قانون مربوطه: قانون مدنی کاتوزیان
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: