- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. 1. زنی که به دلیل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی مجاز به انتخاب مسکن جداگانه شده است ، در این انتخاب آزاد نیست و باید به تراضی یا حکم دادگاه معین شود : رک . ماده 1116 ق . م . 2. شوهر نیز در شرایط برابر حق دارد مسکن جداگانه اختیار کند و از دادگاه بخواهدکه دستور موقت درباره جداکردن محل سکنای زن صادر کند . 3. رورتی ندارد که زن یا شوهر در صورت اجبار به ترک خانه مشترک منتظر تصمیم دادگاه بماند . 4. بیم ضرر مالی و بدنی و شرافتی تنها عذر موجهی نیست که زن را از سکونت با شوهر معاف می کند. اگر محلی که شوهر برگزیده با شوؤن زن و زندگی خانوادگی مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند ( مانند سکونت مشترک با زن دیگر شوهر) ، زن می تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند .
قانون مربوطه: قانون مدنی کاتوزیان
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: