- وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف ‌دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. 1. مواردی که عقد به نام وکیل و به حساب موکل بسته می شود(مانند حق العمل کاری در حقوق تجارت) رابطه دو طرف در حکم وکالت است. 2. وکالت برای انجام دادن اعمال حقوقی است نه امر مادی، مانند کشیدن نقاشی یا حمل ونقل و مانند این‌ها. 3. دلالی در حکم وکالت است . 4. بلیت فروش اتوبوس و سینما اجیر است نه وکیل. 5. اگر کسی دیگری را مامور فروش مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغی و با هر کس می خواهد معامله کند یا آن را به مصرف برساند، ولی باید در هر حال بهای معین و ثابتی را به موکل بپردازد ، رابط? دو طرف وکالت تابع وکالت نیست. و برای دیدن تمیز وکالت از بیع، رک. ش(3).
قانون مربوطه: قانون مدنی کاتوزیان
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: