- موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که ‌وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 1. عزل ناهنجار و ناروای وکیل در موردی که سوء استفاده از حق محسوب می شود موجب ضنان است (اصل 40 قانون اساسی). 2. عزل وکیل ممکن است ضمنی باشد مانند تعیین مدیر جدید برای موسسه ای که یک مدیر بیش تر ندارد. 3. مفاد ماده 679 شامل حق استعفای وکیل نیز می شود. 4. ماده 679 در خصوص اسقاط اختیار عزل وکیل با ماده 959 ق.م منافات ندارد و ادعای نسخ ضمنی آن بی وجه است. در طرق مختلفه انقضای وکالت‌در طرق مختلفه انقضای وکالت‌ 5. در فرضی که وکالت برای اداره و تصرف در تمام امور است و مدتی ندارد، گاه از بین رفتن حق عزل با شخصیت و آزادی موکل و در نتیجه با نظم عمومی و اخلاق منافات دارد و به معنی اعطای ولایت است. هم چنین است در مورد استعفای وکیل در فرضی که وکالت برای انجام امر معین یا مدت محدود نباشد. 6. شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از بین نمی برد، مگر این که در شرط تصریح به سقوط این حق شود. 7. در صورتی که التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازمی به صورت شرط فعل باشد، توکیل به غیرالزام آور است، ولی در این که آیا وکالتی که داده می شود جایز است یا لازم اختلاف وجود دارد: به نظر می رسد که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن، مگر این که خلاف آن از قراین استنباط شود. 8. در موردی که حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر ساقط شده باشد، عزل اثر ندارد، ولی اگر التزام به عدم عزل به صورت شرط فعل باشد، عزل موثر و ضمان آور است. 9. در صورتی که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز دیگر شرط شود ، التزام به وفای به آن محدود به بقای عقد است. 10. شرط اسقاط حق عزل ضمن وکالت نیز معتبر و الزام آور است و آن را ساقط می کند.
قانون مربوطه: قانون مدنی کاتوزیان
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: