1.    دول عضو، همه اقدمات مقتضی را انجام خواهند داد تا هر گونه تبعیض علیه زن در زمینه اشتغال از بین برود و بر پایه برابری زن و مرد، حقوق یکسان، به ویژه در موارد زیر تضمین شود:
ا‌.     حق کار به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر؛
ب‌.     حق استفاده از فرصت‌های استخدامی یکسان از جمله اِعمال ضوابط یکسان برای استخدام؛ حق انتخاب آزادانه تخصص و پیشه، حق ارتقای مقام، امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمت و حق استفاده از آموزش و بازآموزی حرفه‌یی پیشرفته و آموزش مکرر؛
ت‌.    حق دریافت دستمزد و مزایای برابر و برخورداری از رفتار برابر برای انجام کار با ارزش برابر، و هم‌چنین رفتار برابر در ارزیابی کیفیت کار؛
ث‌.    حق استفاده از بیمه‌های اجتماعی به ویژه در دوران تقاعد، بیکاری، بیماری، معلولیت و پیری و سایر موارد از کارافتادگی، و نیز حق استفاده از رخصتی استحقاقی؛
ج‌.    حق حفظ سلامتی و ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل.
2.    به منظور تضمین حق مؤثر زنان جهت کار وجلوگیری از تبعیض علیه زنان بر پایه ازدواج یا بارداری، دول عضو اقدامات مقتضی ذیل را انجام خواهند داد تا:
ا‌.     اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج براساس وضعیت زناشویی را  با وضع مجازات قانونی ممنوع کنند؛
ب‌.    رخصتی ولادی با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست‌دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی را به اجرا بگذارند؛
ت‌.    ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم برای اجرای تعهدات خانوادگی و مسؤولیت‌های شغلی والدین و مشارکت آنان در زندگی اجتماعی به ویژه با ایجاد و توسعه شبکه مراکز نگهداری از کودکان؛
ث‌.     برای زنان باردار در انجام کارهایی که برای آنان زیان‌آور تشخیص  داده شده است، حمایت خاص فراهم کنند؛
3.   قوانین حمایتی مربوط به مسایل ذکرشده در این ماده به تناوب همگام با توجه به اطلاعات علمی و تکنولوژیکی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت لزوم متوقف، لغو یا تمدید خواهند شد.


قانون مربوطه: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: