دعوایی از دعاوی متفرع بر دعوای دیگر است که در آن هریک از اصحاب دعوی در مراحل نخستین و پزوهش میتوانند ثالث را جلب به دعوی کنند .یعنی او را طلب کنند(ماده 274 آدم)ثالث مذکور عنوان اصحاب دعوا را خواهد داشت ،لذا جلب تقویتی غلط است.ثالثی که جلب میشود مجلوب و مجلوب ثالث نامیده میشود.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: