آیین دادرسی مدنی و کیفری


جلسه از عناصر ذیل فراهم می آید:


1-وجود دادرس یا قائم مقام او.


2-ابلاغ وقت.


3-محل دادگاه شرط نیست در خارج از دادگاه هم جلسه تشکیل میشود.


4-لازم نیست موضوع جلسه رسیدگی به ماهیت دعوی باشد بلکه ممکن است موضوع آن رسیدگی به دلایل باشد.


5-حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده شرط تحقق جلسه  نیست.


6-رعایت تشریفات جریان دادخواست و تشریفات تشکیل جلسه شرط تحقق جلسه قانونی است و جلسه قانونی جلسه ای است که دادرس در آن جلسه تکلیف به رسیدگی و اخذ تصمیم و اقدامات قضائی دارد.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق،ص197
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: