)تجارت ) چکی است که بروی آن دو خط کشیده اند و فقط بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به اشخاص متفرقه پرداخته نمی شود cheque barreچک بی محل )تجارت – جزا) چکی که صادر کننده آن وجه یا اعتباری نزد محال علیه چک نداشته باشد اگر پس از تاریخ صدور چک هم وجه آن را کشیده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد باز چک بی محل است (بند الف ماده سوم قانون چکهای بی محل مصوب 1337 که منسوخ به قانون صدور چک1344 می باشد )(رک.چک وعده دار)
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: