با بررسی  در آراء سالهای 92 و 93 محاکم خانواده که بر اساس قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1391، اصدار شده به نظر می رسد رویه در این باره دچار تشتت بوده و اغلب با عنایت به فلسفه ی وضع نحله و پیشینه ی قانونی آن که مقید به طلاق های به درخواست زوج بوده همچنان به رویه سابق خود عمل می کنند. در این خصوص نظریه مشورتی شماره 7/75 مورخه 15/2/93 نیز از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شده است: « در مورد اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس  ماده 336 قانون مدنی و «نحله » با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ناظر بر بند ب تبصر ه6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 تعیین میگردد و تعیین آن ربطی به نحوه ی رفتار زوجه و نحوه ی در خواست اعم از این که از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد».


منبع مطلب:مشاور:فاطمه محمدقلی ها
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: