1.     سر منشی، متن تحفظ یا حق‌شرط دولت‌ها در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را به همه دولت‌ها توزیع خواهد کرد.
2.    تحفظات و یا حق‌شرطی که با هدف و منظور کنوانسیون حاضر سازگار نباشند، پذیرفته نخواهد شد.
3.    تحفظات و یا حق‌شرط را می‌توان در هر زمان با تسلیم یادداشتی به سر منشی ملل متحد، دوباره گرفت و سرمنشی همه دولت را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ یا حق‌شرط از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر خواهد بود.


قانون مربوطه: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: