- کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان هر شهرستان‌تشکیل می‌شود.
قانون مربوطه: قانون نظام صنفی کشور
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: