- در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: ‌1 - اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی ‌2 - پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک ‌3 - اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری ‌4 - مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است. ‌5 - بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت ‌6 - شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی ‌7 - زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ‌8 - تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله ‌9 - تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی ‌10 - معرفی داوران ‌11 - احکام مذکور در مواد (‌6)، (‌7) و (‌8) و تبصره آن، (‌9)، (‌11)، (‌12)، (‌14)، (‌16) و (‌20) این قانون
قانون مربوطه: قانون پیش ‌فروش ساختمان
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: