- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است : الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان ب - نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان. ج - رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات. د - رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاقهای اصناف شهرستان و تصویب‌آنها. ‌ه- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

تبصره:

  1. وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
  2. کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت‌درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.
  3. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و‌به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس‌دستورالعمل تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط‌ابلاغ کند.

قانون مربوطه: قانون نظام صنفی کشور
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: