- دستگا ههای اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی ، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی ، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان ، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
قانون مربوطه: قانون مدیریت خدمات کشوری
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: