در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب1389- . ب - شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور. پ - شورای استان: شورای هماهنگی ترافیک استان. ت - معابر شهری پرترافیک: معابر شهری موضوع ماده (2) این آیین‌نامه. ث - پارک حاشیه‌ای مدیریت شده: توقف وسیله نقلیه در حاشیه معابر شهری در محل‌های مجاز با ویژگی‌های زیر : 1- دارای تابلوها و علائم مربوط، حاوی اعلام شرایط زمانی و نحوه پرداخت هزینه توقف. 2 - دارای خط‌کشی استاندارد با ابعاد حداقل (240) سانتی‌متر عرض و (550) سانتی‌متر طول. ج - ممنوعیت توقف: مجاز نبودن توقف وسیله نقلیه درنقاطی که براساس ماده (163) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره 20873/ت29169 مورخ 8/4/1384 معین گردیده است. چ - تجهیزات و لوازم سنجش توقف: ابزارها، فناوری‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی از جمله ایست‌سنج، کارت پارک و نظایر آن که برای نشان دادن زمان مجاز توقف و پرداخت متناسب حق توقف به کار می‌روند. ح - متصدی: اشخاص حقوقی واجد شرایط که با رعایت مفاد این آیین‌نامه، امور مدیریت و بهره‌برداری از فضاهای پارک حاشیه‌ای یک یا چند معبر را از طرف شهرداری بر عهده دارند. خ - پارکبان: افرادی که توسط متصدی برای تسهیل استفاده قانونمند شهروندان از فضاهای پارک حاشیه‌ای به کارگیری می‌شوند.
قانون مربوطه: آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: