در عقد بیع فروشنده موظف به تسلیم کالایی است که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت مطابق با قرارداد باشد. گاهی اوقات کالای تسلیمی ممکـن اسـت کـم تـر یـا بـیش تـر از میـزان قراردادی باشد. از این رو ، این سؤال مطرح میگردد که طرفین عقد بیع از چه حـق یـا حقـوقی برخوردار هستند . آیا هر یک از آنها میتوانند معامله را فسخ کنند و یـا چنـین اختیـاری وجـود ندارد و فروشنده فقط میتواند مقدار مازاد یا معادل قیمت آن را از خریدار مطالبه کند؟ از آنجـا که تسلیم مبیع به میزان بیشتر از مقدار قراردادی در زندگی روزمره به ویـژه در زمینـه خریـد و فروش املاک زیاد واقع میشود و در دادگاههای ایـران پرونـده هـای زیـادی در ایـن خصـوص مطرح شده است، اهمیت عملی موضوع و کاربردی بودن آن روشن میگردد. از طرفی، نظـر بـه این که پاسخ سه نظام مورد بررسی به سؤالهای مطرح شده یکسان نیست، مقاله حاضر به طـور جداگانه به بررسی موضوع در هر یک از سه نظام مزبور می پردازد.


چکیده:فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش‌تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می‌شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می‌رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مشتری می‌تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.
تایید شده:on
نویسنده مقاله و یا کتاب:فخرالدین اصغری آقمشهدی
دانشگاه نویسنده مقاله:دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
قابل فروش:on
فایل مقاله:{"path":"app\/upload\/\u062a\u0633\u0644\u06cc\u0645 \u0645\u0628\u06cc\u0639.pdf","size":235268,"type":"application\/pdf"}
کلمات کلیدی: بیشتر بودن مبیع، خیار تبعض صفقه، مبیع متساوی‌الاجزا، مبیع مختلف‌الاجزا
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: