- ‌الف - سرمایه بانکها فقط به صورت پول رایج کشور قابل پرداخت است. ب - حداقل سرمایه بانکهای ایرانی دویست میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای‌تاسیس نزد بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد. ‌حداقل سرمایه بانکهای خارجی دویست میلیون ریال است که باید تماماً قبل از تسلیم تقاضای تاسیس در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد. ج - بانک مرکزی ایران با تصویب شورای پول و اعتبار می‌تواند مهلت پرداخت سرمایه تعهد شده بانک‌های ایرانی را تعیین و برای اجراء به بانکها‌ ابلاغ نماید. ‌د - بانک مرکزی ایران می‌تواند با تصویب هیات وزیران حداقل سرمایه مذکور در بند ب را در مورد کلیه بانکها یا در مورد بانکهایی که فعالیت آنها‌در رشته‌های مخصوصی است افزایش دهد.
قانون مربوطه: قانون پولی و بانکی کشور
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: