- اتحادیه‌ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.‌تعداد اعضای این هیات پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. اعضای مستعفی هیات مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند. -ماده 22مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران 3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 5 - عدم اعتیاد به مواد مخدر 6 - عدم اشتهار به فساد 7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه 8 - حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال 9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10- وثاقت و امانت وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

تبصره:

  1. مدت مسؤولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
  2. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیات مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
  3. انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.
  4. درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات،‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از‌دو سال از مدت ماموریت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا‌پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.
  5. افراد منصوب شده موضوع تبصره ‌های (3) و (4) این ماده دارای کلیه‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیات مدیره، به استثنای عضویت در هیات رئیسهاتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
  6. داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.
  7. کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شام
  8. افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

قانون مربوطه: قانون نظام صنفی کشور
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: