ناظر علمی دکتر زهرا فهرستی 1399/08/25 حقوق خانواده

تمکین


معنای خاص تمکین یعنی جایز بودن استمتاع در هر زمان و در هر مکان از زن می باشد. تمکین باید به صورتی باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد. و تمکین در معنای عام یعنی زوجه مکلف به تبعیت از اراده زوج در کلیه مسائل زندگی است.

 نکته: تمکین باید به صورت کامل باشد تا نفقه زن بر مرد واجب شود .