ناظر علمی منا ابوفاضلی - وکیل دادگستری 1401/01/24 موجر و مستاجر

دستور تخلیه


یکی از مواردی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 پیش بینی شده، تسریع تخلیه مورد اجاره پس از پایان مدت اجاره است. پس از انقضای مدت اجاره، بنا به در خواست موجر(کسی که اجاره داده است) یا قائم مقام قانونی(قائم مقام کسی است که به جانشینی طرف دیگر دارای حقوق و تکالیفی می شود که او برعهده داشته است مانند ورثه) وی می تواند تخلیه عین مستاجره(ملک) را بخواهد.[ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ]اگر اجاره نامه با سند رسمی باشد توسط دایره اجرای ثبت، ظرف مدت یک هفته و در صورتی که اجاره نامه سند عادی باشد ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی، تخلیه مورد اجاره توسط ضابطان قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.[عقود معین، کاتوزیان، صفحه 242]

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاه را عین مستاجره می گویند.[ماده 466 قانون مدنی]  در اجاره نامه مدت اجاره باید معین باشد و موعد اجاره باید معلوم باشد.[ شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 440] اجاره به محض انقضا مدت رفع می شود [شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 443]در صورت اتمام مدت اجاره مالک می تواند تقاضا تخلیه عین مستاجره را نماید.[ شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه426]مقام قضایی بعد از احراز پایان مدت اجاره از روی مفاد سند، دستور تخلیه فوری می دهد .[عقود معین، کاتوزیان، صفحه 243]