ناظر علمی منا ابوفاضلی 1400/08/23 حقوق خانواده

الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه


در صورتیکه شوهر مسکنی متناسب با شان و منزلت زن یا منزلی مستقل از خانواده یا فامیل تهیه نکند دادگاه وی را ملزم به تهیه مسکن جداگانه می نماید.

براساس ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده از خصائص شوهر است که این ریاست دارای آثار و نتایجی برای زوج می باشد از جمله دادن نفقه ، اختیار تعیین مسکن که ، اصولا با مرد است مگر در مواردی که اختیار انتخاب مسکن به زوجه داده شده باشد یا حضور زوجه در منزل مشترک متضمن خوف ضرر جانی ، مالی یا شرافتی برای وی باشد و...

در خصوص تکلیف مرد به دادن نفقه قابل ذکر است که براساس ماده 1107 قانون مدنی تهیه مسکن و اثاث البیت(اثاث منزل) نیز از وظایف مرد می باشد که عدم انجام آنها دارای آثار و ضمانت اجراهایی برای مرد می باشد.