ناظر علمی موسسه حقوقی دانش محور تاراز 1400/07/08 حقوق خانواده

حضانت


واژه حضانت از ریشه حضن بوده و در لغت به معنای در بغل گرفتن و پرورش دادن کودک است و در اصطلاح عبارت است از نگه داری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او توسط اشخاصی که مطابق قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شده اند. مفهوم حضانت در دایره لغات حقوق خانواده قرار میگیرد و به معنی حق و تکلیف می باشد و همچنین حضانت که عرفا در جامعه ما رواج دارد، به معنای نگهداری و سرپرستی از طفل توسط پدر و مادر است. حق یا تکلیف بودن حضانت هر کدام نتایجی به بار می آورد که عملا حضانت کودک را تحت تاثیر قرار می دهد.نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین (پدر و مادر) است. (ماده 1168 قانون مدنی) (کتاب اشخاص و محجورین دکتر حسین صفائی/ صفحه 282)