ناظر علمی موسسه حقوقی دانش محور تاراز 1400/03/13 حقوق جزا و جرم شناسی

کلاهبرداری


کلاهبرداری در لغت به معنای شیادی و حقه بازی ، به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن می باشد .جرم کلاهبرداری جزو جرایم علیه اموال محسوب می گردد.

از نظر حقوقی کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.(جرایم علیه اموال و مالکیت ، دکتر میر محمد صادقی.ص۲۵ و ۲۶)