کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

دسته: مشاوره (برگه 2 از 44)

مشاوره درباره اکراه در ارتکاب جرم

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.اکراه از لحاظ کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود، مشروط به اینکه این وادار کردن با تهدید جانی یا عرضی (آبرو) یا مالی مهم از جانب اکراه‌کننده همراه باشد.اکراه در حقوق موضوعه ایران نسبت به شخص مُکرَه(اکراه شونده)، در صورت تحقق شرایط آن در بعضی از صور، غیر موارد قتل عمدی، رافع مسئولیت کیفری است.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی خاص

اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی خاص نام دارد.اعاده دادرسی از این طریق، محدود به احکام نبوده و هر حکم یا قراری( به شرط قطعیت) اعم از اینکه از سوی دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب یا نظامی صادر شده باشد و یا از سوی شوراهای حل اختلاف و یا دیوان عالی کشور می تواند موضوع بررسی و تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد. برخلاف اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به مصادیق مصرح و خاصی نبوده بلکه تابع یک ضابطه عام است: رأی خلاف بین شرع نباشد. منظور از خلاف بین شرع این است که احکام شرع در خصوص موضوع به قدری روشن باشند که حکم دادگاه آشکارا برخلاف آنها دیده شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده طرق شکایت می باشد که در موارد‌ مخصوصی‌ اجازه داده شده از حکم قطعی دادگـاه درخـواست تجدید نظر بعمل آید و این مطلب در امور جزائی و حقوقی مشترک است.( مشیر، سید مرتضی، ۱۳۴۵، مقایسه اعاده دادرسی از نظر حقوقی و جزائی، ص ۶۵)مواد ۴۷۸ الی ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری به نحوه رسیدگی پس از قبول درخواست اعاده دادرسی و اعاده دادرسی به جهت خلاف بین قانون و شرع بودن احکام صادره می پردازد.که در ادامه مشاوره بیان می شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است. به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‎شود. در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.(انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴،جلد یک، ص۳۴۵)

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره خرید و فروش وکالتی

اصطلاح خرید و فروش وکالتی و بطور کلی معاملات وکالتی که در طی سالهای اخیر در بین مردم رواج پیدا کرده است، عرفاٌ به معاملاتی اطلاق می گردد که اشخاص علیرغم انجام معامله بطور شفاهی، از تنظیم قرار داد و مکتوب نمودن توافقات فی مابین خودداری کرده و در مقابل و با تنظیم وکالتنامه رسمی، اختیار انجام کلیه اقدامات مربوط به انتقال و ثبت رسمی معامله را به خریدار تفویض می نمایند. لذا از نقطه نظر حقوقی، این نوع معاملات به لحاظ اینکه طرفین پس از انجام مذاکره و رسیدن به توافق نهایی، قصد و رضا بر انجام معامله را که دلالت بر تحقق عقد دارد، اعلان می نمایند، دارای اعتبار قانونی می باشد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره وکالت در طلاق

با توجه به این که طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قبل از اصلاحات سال ۱۳۸۱ حق طلاق بدون هیچگونه محدودیتی و بطور مطلق به اختیار مرد واگذار شده بودو وفق ماده ۱۱۱۹ همان قانون زن می توانست ضمن عقد نکاح شرط نماید تا چنان چه :شوهر زن دیگری بگیرد؛یا در مدت معینی غایب شود؛یا ترک انفاق نماید؛یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید ؛یا سوء رفتاری نمایدکه زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل  شود؛زن وکیل و وکیل در توکیل (یعنی زن از طرف زوج وکیل هست اما خودش حق داشته باشد فرد دیگری را در طلاق خود وکیل نماید ) باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی وکالت زوجه در طلاق را مقید به شروطی نموده است. پس از انقلاب نیز در اسناد نکاحیه شرط دوم عقد نامه در خصوص وکالت زوجه برای طلاق از زوج محدود به موارد معینی گردیده است ولی از نظر فقهی هیچ منعی برای وکالت مطلق زوجه از جانب زوج نیست.  (محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دهم، پاییز ۱۳۸۲، ص ۳۳۲ و صفایی، سید حسین امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، همان، پاورقی، ص ۲۱۹)

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره طلاق به سبب ترک انفاق

مـاده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «در صـورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجـرای حـکم محکمه و الزام او بـه دادن نـفقه، زن‌ می‌تواند‌ برای طلاق بـه حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
ایـن مـاده هر دو حالت «استنکاف»‌ و «عجز»‌ از پرداخت نـفقه را مـوجب‌ طـلاق‌ بـه‌ درخـواست زن دانسته است.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره طلاق خلع

۱-تعریف خلع: خُلع  در لغت به معنای کندن لباس است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. در اصطلاح فقهی، خلع آن است که زن به دلیل کراهتی که نسبت به شوهر خود دارد ، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است(نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلا، ۱۴۱۴ق، ج ۳۳،ص ۲).۲-مستند قانونی: ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را این چنین تعریف کرده‌است: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره طلاق توافقی

در برخی موارد، زوجین ممکن است بنا به دلایلی تصمیم بگیرند در سریع ترین زمان ممکن و بدون کشمکش و با توافق در مورد همه مسایل مثل مهریه اجرت المثل، حضانت فرزندان و…، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می‌آید. قانون جدید حمایت خانواده  برای این شکل از طلاق نیز رسمیت قائل شده است.ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: « در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مشاوره مطرح کنند. در صورت انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند».در طلاق توافقی:۱-از تراکم پرونده ها در دادگستری کاسته می شود.۲-از رفت و آمدهای پیاپی به دادگاه خانواده جلوگیری می کند.  ۳-نظر زوجین در طلاق اعمال می شود. ۴-كوتاه بودن زمان صدور گواهي مربوط براي جواز اجراي طلاق ۵-درگيري كمتری میان خانواده‌هاي زوجين ایجاد می شود.۶-احتمال رجوع بيشتر زوجين در آينده به يكديگر و تشكيل مجدد زندگي مشترك ۷-كاهش آسیب های طلاق بر فرزندان

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره دعاوی قابل ارجاع به داوری

با توجه به اصل، می توان تمام اختلافات را به داوری ارجاع کرد البته این اختلافات باید جزو حقوقی باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند و قابلیت داوری داشته باشد. مواردی که قابلیت داوری ندارد و جزو حقوقی نیست که آزادانه افراد، در مورد آن تصمیم بگیرند در چند بخش خلاصه می شوند، که این موارد جزو استثنائات دعاوی ارجاع به داوری محسوب می شود .

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

© 2021 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.