ورود به کلینیک حقوقی ایران

2

چه مواردی عذر موجه برای عدم حضور وکیل محسوب می شوند؟