ورود به کلینیک حقوقی ایران

11

امکان تعطیل یا توقیف یا قطع کردن اجرای حکم توسط  دادورز بعداز شروع به اجرا