ورود به کلینیک حقوقی ایران

%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82

آیا وارثی که ترکه را قبول کرده میتواند آن را رد کند؟