سبّ‌ در‌ لغت به‌ معنای‌ دشنام‌ دادن، نفرین کردن و اهانت است‌ و بـه معنای دشنام سخت و دردناک نیز آمده است.‌‌ سبّ‌ یعنی دشنام و بدگویی با‌ جملات‌ انشایی و آن عبارت است از ذکر الفاظ یا نوشته‌های نـاخوش بـه کسی‌ به‌ قصد تحقیر و اهانت به‌ صورت‌ هجو‌ و غیر آن, جرم‌ است و مجرم را‌ سابّ‌ گویند.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.