شرکت عامدانه در عملیات اجرایی و مجموعه رفتارهایی است که منجر به سلب عمدی حیات مقتول گردد،به نحوی که سلب حیات منتسب به رفتار تمام شرکت کنندگان باشد. نه همزمانی اقدامات و رفتار شرکا و نه تبانی ایشان برای تحقق عنوان مشارکت در قتل ضرورتی ندارد. اثبات رابطه علیت یا سببیت میان رفتار شرکا در مجموع و نتیجه حاصله (قتل) به اقدامات همه آنها ضروری است.عمد در ایراد آسیب منجر به کشتن ،نسبت به مقتول، به قصد به قتل رساندن وی برای تحقق عنوان مشارکت در قتل عمد ، به عنوان رکن روانی، الزامی  است. همچنین قانونگذار، صرف شرکت در منازعه و نزاع منجر به قتل، برفرض عدم انتساب قتل به رفتار فرد شرکت کننده در نزاع، را به موجب ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مستوجب حبس از یک تا سه سال دانسته است.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.