عنصر مادی هر جرم ، فعل مادی آن جرم است. که در جرم جعل موارد ذیل می باشد: ۱) ویژگی مرتکب : در جرم جعل میژگی خاصی در مرتکب آن شرط نیست بنابراین هر کس می تواند مرتکب این جرم شود. مگر در موارد خاص . ۲) رفتار مجرمانه :فعل یا ترک فعل است. ۳) موضوع جرم: سند، نوشته و سایر اشیاء پیش بینی شده در قانون.
۴) وسیله :برای تحقق این جرم ویژگی خاصی در وسیله شرط نیست.۵) نتیجه : این جرم جزء جرایم مطلق است، یعنی لازم نیست که ضرر به مرحله فعلیت برسد بلکه ضرر بالقوه کفایت می کند، (قابلیت اضرار )

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.