اقاله یا تفاسخ یکی از عوامل انحلال عقد است. توافق طرفین قرارداد در بر هم زدن عقد را اقاله گویند. یعنی طرفین عقد که بر انعقاد قرارداد توافق کرده‌اند بر انحلال آن با هم توافق کنند. در اقاله همه چیز به وضع قبل از عقد بر می‌گردد مثلاً اگر مالی از یکی از طرفین به دیگری داده شده باشد آن مال به مالک اول برگردانده می‌شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.