این موارد در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی آمده است . این ماده مقرر میدارد: « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل.  یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی  هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.