گاهی قانون گذار علاوه بر تعیین مجازات اصلی در خصوص بعضی ازجرایم(مجازات تبعی در مورد همه جرایم وجود ندارد) به تبع مجازات اصلی، مجازات دیگری را به بزهکار بار می کند، بدون اینکه نیاز باشد این مجازات در حکم قید شده باشد(برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی).در واقع این مجازات اثری است که بر محکومیت بزهکار بار می شود.قانون گذار در ماده ۲۵ ق.م.ا نوعی از مجازات تبعی را نسبت به جرایمی خاص پیش بینی کرده که محرومیت از حقوق اجتماعی است.در ادامه مشاوره به آن می پردازیم.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.