خیارات، به عبارتی خیار، ؛ یعنی حق فسخ؛ عقود لازم را طبق قانون مدنی، نمی توان فسخ کرد بلکه با اختیاراتی که قانون گذار در شرایطی قائل شده است می توان عقود لازم را با یک اراده (از سوی یک طرف معامله) فسخ کرد.(اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان) طبق قانون مدنی، خیارات ۱۲تا است.۱: خیار مجلس۲: خیار حیوان۳: خیار شرط۴: خیار تاخیر ثمن۵: خیار رویت و تخلف وصف۶: خیار غبن۷: خیار عیب۸: خیار تدلیس۹: خیار تبعض صفقه۱۰: خیار تخلف شرط، از این ۱۲ تا خیار، ۳ مورد( خیار حیوان،مجلس، تاخیر ثمن) فقط مختص عقد بیع است( خیارات مختص) و باقی خیارات، در تمام عقود لازم بسته به نوع و ماهیت عقد، وجود دارند (  خیارات مشترک).

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.