در حقوق ایران شروع به ارتشاء و شروع به رشاء جرم است.(تبصره ماده ۳ق. تشدید و ماده ۵۹۴ متاب پنجم ق.م.ا. و ماده ۱۲۲ ق.م.ا.). برای آشنایی با مجازات جرم شروع به رشوه دادن پیشنهاد می کنیم مشاوره را ادامه دهید.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.