در جریان دادرسی ممکن است وقایعی اتفاق بیفتد که جریان دادرسی را تا حل آن موضوع دچار توقف کند، توقیف دادرسی، مستلزم اعلام آن از سوی دادگاه است وگرنه ممکن است یکی از موارد توقیف دادرسی روی دهد و دادگاه نیز از آن آگاه باشد ولی باز هم دادرسی خود به خود متوقف نمی گردد پس صدور قرار توقیف دادرسی از سمت دادگاه لازم است.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.